HISTÒRIC

Burkina Faso

Objectiu general

Des de l’any 2002 a 2013 ASF Catalunya coopera a Burkina Faso. L’objectiu en les projectes a terreny es basaven en dos objectius principals:

– Reforçar el teixit associatiu i les infraestructures escolars del país, beneficiant el sector rural a l’àmbit de la formació professional, l’accés a la xarxa d’educació primària i l’alfabetització per a les persones adultes.

– Afavorir l’accés a l’educació i la formació.

En aquell moment, menys del 30% de la població del país estava alfabetitzada (47% homes; 33% dones), una xifra que es redueïa les zones rurals, on el percentatge d’abandonament escolar se situava gairebé en un 13%.

Es va comptar amb les contraparts (sòcies locals):

– Union des Groupements Dogori de Bobo Dioulasso, Geólogos del Mundo, La Voute Nubienne.

– Paysans Sans Frontieres y Centre regional pour l’eau potable et l’assainissement à faible cout – CREPA.

– Association pour la Paix et la Solidarité au Burkina Faso – APS.

– Associación Ragussi.

– Associación Petit à Petit.

Projectes

Projecte: Millora xarxa educativa de la comunitat rural de Ziga, a Bissiga

País: Burkina Faso

Estat Actual: en curs

Any: 2013-2016

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Association pour la Paix et la Solidarité au Burkina Faso – APS

Pressupost: 191,386.13 € per cada fase (1 i 2)

Finançadors: Fundación Caja de Arquitectos, Probitas, CAATEEB, COAC.

Beneficiaris: població del Poblat de Bissiga i en concret les nenes menors de 18 anys, els alumnes de l’escola en males condicions, el professorat i la gent d’altres poblacions del voltant ja que els equipaments escolars a l’àmbit rural de Burkina Faso són molt deficitàries, i en moltes zones no existeixen.

Objectius Generals: millorar les infraestructures educatives rurals del país per facilitar l’accés a l’aula a nenes i nens d’educació primària, participant així en la realització del definit en el Pla Comunal de Desenvolupament redactat pel Consell Municipal de Ziga, municipi on s’emplaça el projecte.

Objectius Específics: dotant a la població d’un equipament educatiu d’educació primària al poblat, que incidirà també a tota la comunitat de Ziga, sabent que l’escolarització implica un millor desenvolupament econòmic per la població.

Projecte: Centre de formació professional en agricultura i ramaderia per a joves desescolaritzats a Tanseigha

País: Burkina Faso

Estat Actual: finalitzat

Any: 2012-2013

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Association pour la Paix et la Solidarité – APS

Pressupost: 184,890.00 €

Finançadors: Caixa d’Arquitectes

Beneficiaris: joves desescolaritzats de la regió de Komsliga

Objectius Generals:  enfortir el col·lectiu vulnerable com a motor bàsic i essencial de desenvolupament integral i local.

Objectius Específics: construint el centre de formació per a joves desescolaritzats per a contribuir a la seguretat alimentaria i millorar les condicions econòmiques de la població, implicant una millora a les seves condicions de vida.

Projecte: Promoció de les dones productores de karité a la zona rural Tanghin-Dassouri

País: Burkina Faso 

Estat Actual: en curs

Any: 2010-x

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Associació Ragussi

Pressupost: 142,971.13€

Finançadors: Caixa d’Arquitectes

Beneficiaris: 1500 dones de l’associació

Objectius Generals: recolzar l’associació local Ragussi en les seves activitats de producció de mantega de karité així com la millora de les condicions laborals i autonomia de les dones que formen part de l’organització.

Objectius Específics: oferint formació i recolzament a les activitats de l’associació.

Projecte: Millora de la xarxa educativa a la zona de Karangasso-Vigue

País: Burkina Faso 

Estat Actual: finalitzat

Any: 2007-2009

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Associació Petit à Petit

Pressupost: 483.780€

Finançadors: ACCD, Caja Arquitectos, COAC

Beneficiaris: 729 nenes i nens dels quatre poblats (Siénou, Farako, Déguéien, Kouncho)

Objectius Generals: contribuir a facilitar l’accés a la xarxa educativa de la regió de Kangasso-Vigué.

Objectius Específics: realitzant la construcció de 4 centres escolars primaris en els poblats de Siénou, Farako, Déguéien, Kouncho amb l’Associació local Petit à Petit. Cada centre té 3 aules, 3 habitatges per a professors, una biblioteca, latrines, un pou, un hort i cuines escolars gestionades per associacions de mares d’alumnes. Paral·lelament es va realitzar una captació en el àmbit de la construcció en col·laboració amb l’associació Voutre Nubienne.

Projecte: Projecte d’infraestructures per el recolzament de la organització local Unió Dogorí. Regió de Bobo-Dioulasso

País: Burkina Faso

Estat Actual: finalitzat

Any: 2007-2008

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Union des Groupements Dogori de Bobo Dioulasso, Geologos del mundo, La Voute Nubienne

Pressupost:  192.793€

Finançadors: ACCD, Fundació ICO, COAC, COA Galicia

Beneficiaris: 33 agrupacions pageses de la Unió Dogori, que representa una població de1134 persones (761 dones i 373 homes)

Objectius Generals: contribuir a la millora de les condicions de vida dels agricultors de la zona facilitant l’accés a aigua potable i a la formació.

Objectius Específics: dotant amb una seu adaptada a les seves activitats: 4 aules d’alfabetització ens els pobles de Sakabi, Kimidougou, Wara i Samandeni; i la perforació de tres pous d’aigua potable en els pobles de Kimidougou, Samndeni i Wara.

Projecte: Centre d’acollida i formació per Paysans Sans Frontieres. Bingo.

País: Burkina Faso

Estat Actual: finalitzat

Any: 2006

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Paysans Sans Frontieres i Centre regional pour l’eau potable et l’assainissement à faible cout – CREPA

Pressupost: 92.065.74€

Finançadors:  ACCD, COAC, Fons Català Cooperació al Desenvolupament

Beneficiaris: 32 persones (gestors) i 6000 habitats de 7 poblats de la influència de Bingo

Objectius Generals: afavorir el desenvolupament de les activitats agrícoles i forestals amb la voluntat de modernitzar, millorar i rendibilitzar la productivitat.

Objectius Específics: dotant a la cooperativa local Paysans sans Frontières de la infraestructura necessària per a poder fer cursos de formació i intercanvi de coneixements que afavoreixin el desenvolupament de l’agricultura i ramaderia local.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric