HISTÒRIC

Cuba

Objectiu general

Des del 1997 al 2017 ASF va treballar a la ciutat de l’Havana amb l’objectiu de fomentar la recuperació progressiva del fons habitacional del municipi Centre Havana.

Des d’aquesta premissa, es buscava millorar la qualitat de vida de la població i preservar la conservació i l’accés al nucli històric.

Els objectius principals del projecte eren:

– L’accessibilitat per a les persones amb discapacitat de l’Havana.

– La millora de la qualitat de vida al fons habitacional de Centro Habana.

– La rehabilitació d’habitatges.

– La erradicació de «Quarteries».

Projectes

Projecte:  Intervenció integral sobre l’accessibilitat per a persones amb discapacitat i altres sectors vulnerables en el Centre històric de La Habana.

País: Cuba

Estat Actual: Finalitzat

Any: 2015 – 2017

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad, Medio Ambiente

Pressupost: 213719,93€

Finançadors: Ajuntament de Barcelona (73,33%) i la contrapart

Beneficiaris:  la població de persones grans de la Habana Vieja i de forma específica als residents que presenten discapacitat.

Objectius Generals: millorar de forma integral l’accessibilitat a entorns urbans patrimonials del centre històric de La Habana, conjugant el respecte als valors culturals i patrimonials dels mateixos amb les necessitats de la població.

Objectius Específics: facilitant l’accés al Centre Històric de La Habana de manera no discriminatòria en condicions de confort i seguretat per un major nombre de persones que transiten, viuen o treballen al carrer Amargura des de la Plaça de San Francisco de Asís fins la Plaça del Cristo.

Projecte: Eradicació de “Cuarterías” al Municipi de Las Tunas (fase 2)

País:  Cuba 

Estat Actual: finalitzat

Any: 2009-2012

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Unitat Municipal Inversionista de la Vivenda

Pressupost: 222.911,20€

Finançadors: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM) i Col·legi d’Arquitectes del País Basc

Beneficiaris: 18 famílies (60 persones)

Objectius Generals:  millorar les condicions i qualitat de vida de franja més precària de la població de Las Tunas.

Objectius Específics: en el marc d’aquesta segona fase s’ha realitzat una identificació actualitzada de la totalitat de “cuarterías” del municipi i la construcció dels 18 habitatges.

Projecte: Millora de la qualitat de vida de la població mitjançant la recuperació progressiva del fons habitacional del Municipi Centro Habana

País:  Cuba 

Estat Actual: finalitzat

Any: 2009-2012

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Oficina del Historiador de la Habana.

Pressupost: 190.318,87€

Finançadors:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID

Beneficiaris: 39 persones (17 dones, 16 homes i 6 nens) que abans vivien en condicions d’infrahabitatge.

Objectius Generals: incrementar el fons d’habitatges per les famílies del barri desafavorit de La Habana que es van veure afectades per la reconstrucció de l’edifici del carrer Barcelona 55. Es necessita la creació de 11 nous habitatges.

Objectius Específics: construint un edifici de 10 habitatges en el carrer San José nº 414. I s’ha disposat d’un habitatge nou a la urbanització d’Alambar.

Projecte: Eradicació de Cuarterías” en el municipi de Las Tunas (1a Fase)

País:  Cuba 

Estat Actual: finalitzat

Any: 2006-2009

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda

Pressupost: 222.911€

Finançadors:  COAC, JCCM

Beneficiaris: 65 membres de famílies marginades

Objectius Generals: millorar les condicions de vida de la població en el municipi de Las Tunas.

Objectius Específics: proporcionant l’accés a l’habitatge digne i possibilitant un procés de captació i formació que organitzi la participació comunitària i el moviment popular en torn a l’acció constructiva. Aquesta formació fomenta noves tècniques en construcció d’aquests nous edificis en acord amb el context i la situació socioeconòmica en aquest municipi a Cuba.

Projecte: Rehabilitació d’habitatges a Trinidad

País: Cuba

Estat Actual: finalitzat

Any: 2001-2005

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Oficina del conservador de la ciutat de Trinidad

Pressupost: 107.245,35€

Finançadors: Generalitat de Catalunya, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Beneficiaris: famílies del barri de les Tres Cruces de la ciutat de Trinidad que s’han vist afectades per els greus problemes d’habitabilitat que pateix tot el centre històric de la ciutat. Els beneficiaris directes són 64 habitants dels 16 habitatges a rehabilitar i els indirectes són 595 habitants del barri de les Tres Cruces.

Objectius Generals: contribuir a la millora de les condicions de vida dels nuclis familiars del barri de les Tres Cruces.

Objectius Específics: millorant les condicions d’habitabilitat de 16 habitatges mitjançant la seva rehabilitació i incidint de manera específica a les cobertes, cuines i els banys.

Projecte: Rehabilitació de “Cuarterías” a Holguín

País: Cuba

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-2000

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart: Unión Nacional Arquitectos Ingenieros de la Construcción

Pressupost: 3.639.5620ptas (218.742,06€)

Beneficiaris: 750 persones

Objectius Generals: millorar l’estat de les “cuarterías” a la ciutat d’Holguín a on la falta d’accions i de programes de conservació i manteniment durant més de tres dècades ha provocat que l’estat constructiu de la majoria d’habitatges estigui sensiblement afectat.

Objectius Específics: rehabilitant les “cuarterías” per detenir el deteriorament acumulat i aconseguir la màxima conservació de les edificacions, i també eliminar les condicions precàries, tant físiques com ambientals i socials.

Projecte: Rehabilitació d’habitatges populars -“ciudadelas”- en el barri de Zamora, Marianao, La Habana

País: Cuba

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Grupo para el desarrollo integral de la capital i ACSUR/Las Segovias/COOPERACIÓ

Pressupost: 208.320.040pts (1.252.028,53€)

Beneficiaris: 120 habitants (36 habitatges)

Objectius Generals: millorar el sector més degradat de l’habitatge: les “ciudadelas”

Objectius Específics: rehabilitant 4 “ciudadelas” en Marianao i posant en marxa un taller de producció de materials de construcció i així creant 40 llocs de treball a través de la formació d’un equip estable. Aquesta rehabilitació va permetre sistematitzar una metodologia tècnica i organitzativa que podrà aplicar-se a la resta de “ciudadelas” del barri. En aquest context, el taller era imprescindible per l’important dèficit d’aquests materials a Cuba.

Projecte: Rehabilitació d’una escola a Trinidad

País: Cuba

Estat Actual: finalitzat

Any: 1998-2000

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Oficina de Restauración de Trinidad. ONG CCD.

Pressupost: 5.497.370 (33.039,86€)

Beneficiaris: 251 alumnes

Objectius Generals: rehabilitar l’escola per a tenir un lloc adequat en el que poder impartir les classes. És l’escola “Eduardo García”, la única escola de primària que hi ha a Trinidad. L’estat actual és molt deficitari i quan plou s’han de suspendre les classes ja que les cobertes estan molt deteriorades. Els porticons s’han d’arreglar ja que les aules queden desprotegides de la font de llum solar, de les altes temperatures i de la pluja. el mal estat dels lavabos és una font d’infeccions i la instal·lació elèctrica està totalment obsoleta i és un perill ja que els usuaris del centre són infants.

Objectius Específics: rehabilitant els porticons exteriors, els lavabos i la instal·lació elèctrica.

Projecte: Taller escola a La Habana

País: Cuba

Estat Actual: finalitzat

Any: 1997-1999

Àmbit de Treball: cooperació internacional

Contrapart i col·laboradors: Grupo para el desarrollo integral de la capital. ONG ACSUR.

Pressupost: 2.800.000pts (16.828,34€)

Beneficiaris: 40 alumnes

Objectius Generals: crear un taller-escola d’escultura i artesania per a desenvolupar treballs per a la venta de productes a les exposicions, per el manteniment del taller i l’estabilització dels ingressos econòmics dels participants i dels seus familiars.

Objectius Específics: construint un taller-escola d’escultura i artesania amb capacitat per 40 alumnes. El local s’organitza al voltant d’un pati central, per on s’accedeix i a on ventilen les diferents estàncies. En la part superior s’ubica l’escola Horacio Rodríguez.

Burkina Faso

Històric

Cuba

Històric

Mali

Històric

Perú

Històric