Dret a la Ciutat

Educació inclusiva, diversitat funcional, accessibilitat universal i espai públic, participació ciutadana, violències de gènere (transversal).

Objectiu general

Contribuir a la promoció del respecte, protecció, garantia i exercici dels drets humans dels nens, nenes i adolescents a l’àmbit educatiu, amb especial atenció a les nenes i persones amb diversitat funcional, abordant les violències que pateixen com a conseqüència de les desigualtats estructurals violències basades en el gènere. Així com, contribuir a la millora en la inclusió social del col·lectiu de persones amb discapacitat a través de l’accessibilitat universal a l’espai públic, de la mà de la societat civil i la participació ciutadana.

Resum de la línia

Les iniciatives en matèria d’educació inclusiva i accessibilitat universal que ASF ha desenvolupat des del 2017 al municipi d’Inhambane (Moçambic), estan fortament alineades amb el programa de millora de l’accessibilitat universal i la seguretat a l’espai urbà i equipaments públics al municipi de Inhambane i altres legislacions nacionals de l’àmbit educatiu i de la inclusió de les persones amb discapacitat. Per això, des d’ASF es treballa per la sensibilització i de les capacitats de titulars d’obligacions i responsabilitats, la millora en l’accessibilitat de la infraestructura educativa per millorar l’accés de a una educació inclusiva, i per a la millora de les capacitats del col·lectius involucrats en aquesta tasca.

La nostra experiència en l’àmbit de la educació inclusiva porta una tasca més global, adreçada a tot el col.lectiu de persones amb discapacitat, promovent el Dret a la Ciutat inclusiva. En aquest sentit, ASF treballa en la planificació i la millora de les infraestructures urbanes, tenint en compte les discriminacions que pateixen els col.lectius de les persones més vulnerables tals com persones amb discapacitat, les dones i les nenes.

Finançament

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Diputació de Barcelona (DIBA), Ajuntament de Rubí, Diputación de Gipuzkoa.

Entitats locals i colaboradores

Direcció Provincial de Salut d’Inhambane (DPSI) , Direcció Provincial d’Educació y Desenvolupament Humà d’Inhambane (DPEDHI), Serveis Provincials d’Assumptes Socials (SPAS), Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción Social (DPGCAS), Associação dos Paralegais de Inhambane, Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes (FAMOD), Handicap International, Conselho Municipal de Inhambane (Ajuntament d’Inhambane), Dirección Provincial de Educación de Inhambane (DPEI), Col·lectiu Punt 6.

Titulars de drets

Persones i alumnat amb diversitat funcional i les seves famílies, dones i joves amb diversitat funcional, professorat d’escoles d’Inhambane, institucions provincials d’educació i salut dels districtes, membres del mecanisme multisectorial de combat de les violències de gènere dels CAI, societat civil del territori i la ciutadania general del municipi d’Inhambane i Zavala participant de les accions.

Presupuesto

  • (2021-2023) Defensa del dret a nens, nenes i adolescents a una vida lliure de discriminacions i violències basades en el gènere i/o en la diversitat funcional a Inhabane. Moçambic 450.000 euros. 
  • (2021-2022) Enfortiment de coneixements, xarxes i associacions de persones amb discapacitat a Inhambane, Moçambic. 155.402 euros.
  • (2020-2022).Sensibilització de la societat civil i institucions públiques respecte a la situació que viu el col·lectiu de persones amb discapacitat funciona. 150.000 euros.
  • Enfortiment dels mecanismes de protecció i assistència, institucionals i comunitaris per garantir el dret a la salut de col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat davant el COVID
  • (2018-2020) Disseny participatiu de l’espai urbà amb especial atenció a l’accessibilitat universal i la seguretat dels col·lectius vulnerables (fase2). 86.852 euros
  • (2018- 2020) Disseny participatiu de l’espai urbà inclusiu. 200.000 euros.
  • (2017- 2018) Desenvolupament de metodologies participatives per l’empoderament ciutadà basat en la millora de la xarxa de mercats. 119.240 euros